Tento eshop používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte.   Ďalšie informácie

Lekáreň Maratón
Vaša internetová lekáreň

www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk www.lekarenmaraton.sk
 
Poštovné neplatíte pri nákupe nad 60,00 €        
 

 

 

 

1.       Ako chránime Vaše osobné údaje

Chceme Vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. V nasledujúcom dokumente nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov na webovej stránke www.lekarenmaraton.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a iného tovaru, podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Oboznámite sa s tým: aké údaje získavame, za akým účelom ich spracúvame, komu ich poskytujeme, ako ich chránime a aké práva máte v súvislosti s ich spracúvaním.

 

2.       Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Vaše osobné údaje v súvislosti s internetovým výdajom liekov a internetového predaja iného tovaru (ďalej ako „tovar“) spracúva prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť:

Obchodné meno: GRAPHITES s.r.o.

Sídlo: Hlavná 116, 040 01 Košice

IČO: 36 733 369

Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 19301/V

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj vy ste pre nás dôležití, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na osobu: Michal Mazur, konateľ spoločnosti, prostredníctvom e-mailu: lekarenmaraton@lekarenmaraton.sk, telefonicky na čísle: 055/622 00 69 alebo poštou na adrese GRAPHITES s.r.o., Hlavná 116, 040 01 Košice, prevádzková doba je každý pracovný deň od 7:30 do 18:30.

 

3.      O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste si prostredníctvom našej webovej stránky objednali  tovar, alebo ste sa na našej webovej stránke zaregistrovali.

 

4.      Aké údaje o Vás spracúvame?

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledovné údaje:

 

Údaje poskytnuté pri objednaní tovaru

 

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo, samotný predmet objednávky a v prípade fyzických osôb – podnikateľov IČO a DIČ. Poskytnutie povinných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia týchto údajov nebudeme schopní zabezpečiť plnenie kúpnej zmluvy vyplývajúcej z Vašej objednávky.

 

Nespracúvame žiadne údaje, ktoré sa týkajú Vašej platby za objednaný tovar prostredníctvom internetu – okrem ceny za objednaný tovar a informáciu o úspešnosti/neúspešnosti vykonanej platby. V prípade, že Vám vznikne nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar (napr. odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní) môžeme získať prístup k číslu Vášho bankového účtu za účelom vrátenia platby.

 

 

 

Údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského konta

 

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť užívateľské konto, spracúvame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a priezvisko, prihlasovacie heslo, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade fyzických osôb – podnikateľov IČO a DIČ. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia povinných údajov nebudeme schopný zabezpečiť vedenie vášho užívateľského konta.

 

5.       Za akými účelmi spracúvame Vaše osobných údajov

 

Údaje poskytnuté pri objednaní tovaru

 

Na základe údajov, ktoré ste nám poskytli pri objednávaní tovaru realizujeme vybavenie objednávky tovarov v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.

 

Vaše kontaktné údaje ďalej používame v rámci vzájomnej komunikácie pri vybavovaní objednávok, a to na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

 

Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky tovaru taktiež potrebujeme pri plnení našich zákonných povinnosti (najmä vedenie účtovníctva) vyplývajúcich z osobitných predpisov.

 

Údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského konta

 

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri vytváraní užívateľského konta, nám slúžia na to, aby sme vám vedeli poskytovať výhody v podobe vytvorenia elektronického konta, ktoré obsahuje napríklad históriu vašich nákupov.

                                                                             

6.       Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

 

Údaje, ktoré nám poskytujete pri objednaní tovaru alebo pri vytváraní užívateľského konta spracúvame na právnom základe, ktorým je plnenie zmluvy.

 

Súčasne pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe, ktorým je plnenie zákonných povinností.

 

V prípade, že budete mať záujem na bližšej špecifikácii aké máme zákonné povinnosti a na základe akých osobitných právnych predpisoch ich vykonávame, pokojne nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2 a radi vyhovieme vašej požiadavke.

 

7.       Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

 

 

 

8.       Ako dlho spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje

 

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Po zrušení užívateľského konta sú vaše osobné údaje vymazané.

 

Pokiaľ nemáte vytvorené užívateľské konto, vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenia objednávky tovaru uchovávame počas trvania kúpnej zmluvy a nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla desať rokov od vybavenia objednávky.

 

9.       Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

   

10.   Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu poskytovateľovi webhostingu, ktorým je spoločnosť:  WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852 na ktorom je umiestnená webová stránka www.lekarenmaraton.sk, z dôvodu zabezpečenia jej riadneho fungovania.

 

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu spoločnosti: PharmaServis, s.r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 536 512, ktorá nám poskytuje lekárnický softvér ApoWare, softvér určený pre obchodno-skladovú evidenciu lekárne.

 

Spoločnosti: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (a jej pobočkám) sú sprístupňované osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa za účelom doručenia Vašej objednávky.

 

Spoločnosti: Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 27 (a jej pobočkám) sú sprístupňované osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a adresa za účelom doručenia Vašej objednávky.

 

Osobné údaje sú sprístupňované aj orgánom verejnej správy za účelom plnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa.

 

11.   Práva zákazníka

 

a)      Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR Zákazník má právo požadovať od lekárne potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, ak to tomu tak je zákazník má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

 

b)      Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Zákazník má právo na to, aby pracovník lekárne bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

 

c)       Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Zákazník má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

 

 

d)      Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak zákazník, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

e)      Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase zákazníka so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

 

f)       Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie  osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má zákazník právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak zákazník podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

 

g)      Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

h)      Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa zákazník domnieva, že osobné údajov, ktoré sa ho týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

 

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: lekarenmaraton@lekarenmaraton.sk alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.


email @ - tel.: 0948 546 003

ilu-1ilu-2ilu-3 ilu-4
email  Tel.: 0948 546 003
ilu-6
... lekáreň od roku 1929